z Rozstrzygnięć Końcowych Grupy Politycznej "Samostanowienie"

Wobec likwidacji Grupy Politycznej "Samostanowienie" kierownictwo - Zespół Polityczny  - w dniu 24 maja 1990 r. oświadczyło:

Akt założycielski Fundacji Wspierającej Oświatę Polską za Granicą "Samostanowienie" podpisany został, wobec ułomności przepisów prawnych, przez czterech upoważnionych członków Zespołu Politycznego "Samostanowienie". W 1990 r. Fundacja nabyła osobowość prawną i rozwija działalność wspomagając polskie przedsięwzięcia oświatowe w krajach ościennych.

Zgodnie z art.13 Statutu Fundacji niniejszym przekazujemy wszelkie uprawnienia założyciela Radzie Nadzorczej Fundacji. Jednocześnie czynimy Fundację jedynym sukcesorem charakterystycznej winiety "Samostanowienia", bez prawa dalszego przekazania tej nazwy innym podmiotom.

Informacja ta powtórzona została w Statucie Oddziału Litewskiego
Fundacji Samostanowienie

Zob. 
"Oświadczenie końcowe"
Grupy Politycznej "Samostanowienie"